Till innehåll på sidan

Elevråd

Eleverna ska uppleva skolan som meningsfull och därför är det viktigt för Abrahamsbergsskolan att låta eleverna ha inflytande över frågor som berör dem. Elevrådsarbetet är en viktig del av elevdemokratin där eleverna får ta del av och förstå möjlighet och begränsningar i den demokratiska beslutsprocessen. Abrahamsbergsskolan är en F-9 skola där ömsesidig förståelse och samarbete mellan årskurser råder. Elevinflytandet är indelat i ABA-rådet, styrelsen, elevråden och klassråden. Rektor och biträdande rektorer ansvarar för kommunikationen mellan elevråd och skolledning.
 

Dela:
Kategorier: