Till innehåll på sidan

Trygghet och kunskap

.

Abrahamsbergsskolans motto

Skolans motto är "Trygghet och Kunskap". Detta är två begrepp som förutsätter varandra. Utan trygghet är det svårt att tillägna sig kunskap och kunskap ger trygghet.
Trygghet och kunskap skapas genom tydliga ordningsregler och kunskapskrav samt genom ett vänligt och respektfullt bemötande av varandra. Lärarna är engagerade och välutbildade och har höga förväntningar på eleverna.

Skolans trygghetsarbete

På Abrahamsbergsskolan råder ett bra arbetsklimat där de allra flesta elever och vuxna trivs och känner trygghet. Varje termin genomför vi interna enkäter för att mäta trivsel, trygghet och mobbning på skolan. Skolans trygghetsgrupp sammanställer resultaten och all personal analyserar och ger förslag på nya åtgärder. Vi har även tagit fram en modell för att ta reda på vilka platser på skolan som elever tycker känns obehagliga för att kunna förebygga mobbning.

Abrahamsbergsskolans ordningsregler 2020

Abrahamsbergsskolans arbete mot kränkande behandling

Antimobbningsorganisation

Varje arbetslag har två representanter i Amor, vår antimobbningorganisation. Amor-representanterna har stor erfarenhet av konflikthantering och de har utarbetat en väl fungerande metod för att motverka mobbning. 

Likabehandlingsplan mot diskriminering

Skolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling. Vi använder verktyget Planforskolan som är framtaget av Diskrimineringsombudsmannen och som stödjer vårt systematiska likabehandlingsarbete. Under rubriken "Relaterade dokument"  som ligger längst ner på höger sida kan du ladda ner den aktuella likabehandlingsplanen och våra Trygghets- och trivselregler.

Abrahamsbergsskolans likabehandlingsplan 2020

Systematiskt arbete med måluppfyllelse

På Abrahamsbergsskolan arbetar vi systematiskt för att höja elevernas måluppfyllelse. Varje termin dokumenterar och sammanställer vi alla elevers måluppfyllelse i varje ämne från årskurs 1 till 9. Lärarna i arbetslagen analyserar sedan resultaten och föreslår åtgärder. I slutet av varje läsår träffas arbetslagen och skolledningen för en så kallad resultatdialog där resultat, analys och åtgärder följs upp och nya mål diskuteras. De nya målen dokumenteras i så kallade effektkedjor och följs upp nästkommande termin.

Dela:
Kategorier: